سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
واحد جنبش نرم افزاری (دفتر تبلیغات) 
عضو شورای پژوهشى 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
پایگاه نو اندیشی دینی دفتر تبلیغات  
عضویت شورای علمى 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
دفتر شواری عالی انقلاب فرهنگى 
عضویت شورا 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مسئول دفتر نخبگان اساتید 
عضویت شورا 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
معاونت پژوهشی حوزة قم 
دبیر مجله حوزه و پژوهش 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
معاونت پژوهشی حوزه و سردبیری مجلة پژوهش  
سردبیرى 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مسئولیت دفتر اساتید نخبه دانشگاه قم 
مسئول 
 
 
اجرائى 
تدریس 
دانشگاه تربيت معلم تبريز 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه علوم قرآنى 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دفتر تبليغات اسلامي -بخش تربيت 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دفتر تبليغات اسلام- آموزش هجرت 
مدرس 
 
 
-----